Web gözlemek üçin başlangyç gollanma - Semalt tarapyndan üpjün edilýär

Web gözlemek web sahypalaryndan we bloglardan maglumat almagyň usulydyr. Internetde bir milliarddan gowrak web sahypasy bar we olaryň sany günsaýyn artýar, bu maglumatlary el bilen döwüp bilmeýäris. Talaplaryňyza görä maglumatlary nädip ýygnap we tertipläp bilersiňiz? Web gözlemek üçin bu gollanmada dürli usullar we gurallar barada öwrenersiňiz.

Ilki bilen, web ussalary ýa-da sahypa eýeleri web ulgam resminamalaryny bellikler we gysga guýrukly we uzyn guýrukly açar sözler bilen gözleýärler, gözleg motorlaryna ulanyjylara degişli mazmuny bermäge kömek edýär. Ikinjiden, HTML sahypalary diýlip hem atlandyrylýan her sahypanyň dogry we manyly gurluşy bar we web döredijiler we programmistler bu sahypalary gurmak üçin semantiki manyly bellikleriň iýerarhiýasyny ulanýarlar.

Web döwmek programma üpjünçiligi ýa-da gurallar:

Soňky aýlarda köp sanly web gyryjy programma üpjünçiligi ýa-da gurallar işe girizildi. Bu hyzmatlar göni giperteksti geçirmek protokoly ýa-da web brauzeri arkaly Bütindünýä Kerebine girýär. Webhli web gyryjylary başga bir maksat bilen ulanmak üçin web sahypasyndan ýa-da resminamadan bir zat çykarýarlar. Mysal üçin, “Outwit Hub” ilkinji nobatda internetden telefon belgilerini, URL-lerini, tekstini we beýleki maglumatlary gyrmak üçin ulanylýar. Edil şonuň ýaly-da, “Import.io” we “Kimono Labs” web resminamalaryny çykarmak we eBay, Alibaba we Amazon ýaly elektron söwda saýtlaryndan baha maglumatlary we önüm düşündirişlerini çykarmak üçin ulanylýan iki interaktiw web gyryş guralydyr. Mundan başga-da, “Diffbot” maglumatlary çykarmak prosesini awtomatlaşdyrmak üçin maşyn öwrenmek we kompýuter görüşini ulanýar. Internetdäki iň oňat web gözlemek hyzmatlaryndan biridir we mazmunyňyzy dogry düzmäge kömek edýär.

Web döwmegiň usullary:

Web döwmek boýunça bu gollanmada, web gyrmagyň esasy usullary barada hem öwrenersiňiz. Lowokarda agzalan gurallaryň pes hilli maglumatlary döwmegiňiziň öňüni almak üçin ulanýan käbir usullary bar. Hatda käbir maglumatlary çykarmak gurallary internetden mazmun ýygnamak üçin DOM derňewine, tebigy dili gaýtadan işlemäge we kompýuter görüşine baglydyr.

Şübhesiz, web gözlemek işjeň ösüşler bilen baglanyşyklydyr we ähli maglumatlar alymlary umumy bir maksat paýlaşýarlar we semantik düşünişmekde, teksti gaýtadan işlemekde we emeli intellektde üstünlikleri talap edýärler.

1-nji tehnika: Adamyň göçürmek we goýmak usuly:

Käwagt hatda iň oňat web gyryjylaram adamyň el bilen barlamagyny we göçürip-goýup bilmeýärler. Sebäbi käbir dinamiki web sahypalary, maşynyň awtomatlaşdyrylmagynyň öňüni almak üçin päsgelçilikleri döredýär.

2-nji tehnika: Tekst nagşynyň gabat geliş usuly:

Internetden maglumatlary çykarmagyň ýönekeý, ýöne interaktiw we güýçli usuly bolup, UNIX grep buýrugyna esaslanýar. Yzygiderli aňlatmalar ulanyjylara maglumatlary gyrmagy aňsatlaşdyrýar we esasan Python we Perl ýaly dürli programmirleme dilleriniň bölegi hökmünde ulanylýar.

Tehnika 33: HTTP programmirleme usuly:

Statik we dinamiki saýtlary nyşana almak aňsat we şondan soň HTTP haýyşlaryny uzak serwere ibermek arkaly maglumatlary alyp bolýar.

4-nji tehnika: HTML derňew usuly:

Dürli saýtlarda maglumatlar bazalary ýaly esasy gurluş çeşmelerinden döredilen ägirt uly web sahypalary bar. Bu usulda web gözlemek programmasy HTML-ni kesgitleýär, mazmunyny çykarýar we baglanyşyk görnüşine terjime edýär (rasional görnüş örtük diýilýär).

mass gmail